Ejemplos de ataques

Uchi, dori, tsuki, shime

* SHOMENUCHI
* YOKOMENUCHI
* KATATEDORI
* RYOTEDORI
* MOROTEDORI
* SODEGUCHIDORI
* SODEDORI
* MUNAKATATEDORI
* MUNARYOTEDORI
* KATADORI
* TSUKI
* KOSADORI
* USHIRORYOTEDORI
* USHIROMUNADORI
* USHIRO ERIDORI
* Hiji dori Agarre al codo
* Eri dori Agarre al cuello
* Kubishime Estrangulación

Uchi, dori, tsuki, shime* SHOMENUCHI
* YOKOMENUCHI
* KATATEDORI
* RYOTEDORI
* MOROTEDORI
* SODEGUCHIDORI
* SODEDORI
* MUNAKATATEDORI
* MUNARYOTEDORI
* KATADORI
* TSUKI
* KOSADORI
* USHIRORYOTEDORI
* USHIROMUNADORI
* USHIRO ERIDORI
* Hiji dori Agarre al codo
* Eri dori Agarre al cuello
* Kubishime Estrangulación

Morihiro Saito; 31 jo kata

Aikido Morihiro Saito Sensei 31 jo kata YouTube – Saito Sensei – 31 Jo Movements YouTube – 31 jo-kataYouTube – Aikido Morihiro Saito Sensei 31 jo kata & kumijo

Aikido Morihiro Saito Sensei 31 jo kata